Verksamhet

Entreprenadjuridik

Advokat Ingemar Janson AB har lång och bred erfarenhet av entreprenadjuridik i dess olika former. Vi hanterar dagligen ärenden som rör avtal om entreprenader, konsultuppdrag och köp av varor och material. Vi kan de regelverk och standardavtal som branschen tagit fram för att underlätta för kontraktsskrivningen och vi har insikt i den praktiska verklighet som branschens aktörer möter i sina projekt.

Våra klienter är verksamma inom både bygg, anläggning och installation och de representerar både beställare och utförare i olika konstellationer. Vi möter entreprenader med alla olika entreprenad- och upphandlingsformer, liksom varianter på dem. Precis de entreprenader och konsultuppdrag som du kanske arbetar med.

Vi kan entreprenadjuridik.

Det vi inte kan fuskar vi inte med utan vi hänvisar alltid vidare till kompetenta rådgivare inom aktuella områden. Kräver ett uppdrag även annan särskild kompetens skapar vi ett team med hjälp av specialister inom respektive område. Det är klientens behov och intressen som styr.

Rådgivning

Entreprenadjuridiken är både komplicerad och speciell och de frågor som kommer upp kräver ofta gedigen juridisk kompetens inom området. Avtalen är omfattande, tekniskt och juridiskt komplicerade och många gånger svårtolkade. Gällande regelverk och förekommande ramverk och hjälpmedel förutsätter också särskild kompetens för att man ska kunna bedöma en uppkommen situation på ett korrekt sätt.

Kontraktshandlingar kan vara svåra för beställaren att upprätta och för entreprenören  eller konsulten att tolka. Regelverken ställer höga krav och risken för missförstånd och oenighet är många gånger stor. Vi rekommenderar därför alla som står inför att ingå ett betydelsefullt avtal att låta granska de centrala kontraktshandlingarna, för att undanröja de största riskerna och oklarheterna. Det lönar sig ofta genom att det leder till bättre anbud och lägre priser och inte minst ett mer problemfritt genomförande.

Vi hjälper dig med rådgivning i projektets alla skeden; från upprättande eller granskning av avtalshandlingar inför kontraktstecknandet till bedömningar av alla de oklarheter och frågor som kan uppkomma under utförandetiden, vare sig det handlar om tolkningsfrågor eller underlag för beslut om hur olika situationer bör lösas.

Tvistelösning

Att lösa problem hör till branschens vardag. Men ibland är de uppkomna frågorna så svåra att parterna inte löser sin situation utan hjälp och då kan vi hjälpa till. Vi har stor erfarenhet av att lösa tvister, både inom och utom rätta. Vi strävar alltid efter att lösa tvister så effektivt som möjligt. Skulle det ändå krävas en rättsprocess så hjälper vi till och agerar ombud i både domstolar och inför skiljenämnder. Vi biträder också vid förlikningsdiskussioner, medlingsförfaranden eller andra mer privaträttsliga modeller för tvistelösning.

Men först rekommenderar vi en rättslig bedömning av den uppkomna tvisten och en diskussion om hur en tvist lämpligen bör lösas i den aktuella situationen. En tvist är en del av en affär och ska helst lösas mot den bakgrunden.

Vi ställer även upp som gemensamt utsedd s.k. skiljeperson enligt standardavtalens bestämmelser om förenklad tvistelösning eller som entreprenadjuridiskt erfaren person med motsvarande roll att lösa parternas oenighet i mer formlösa sammanhang.

Utbildning

Vid sidan av huvudverksamheten som är rådgivning och biträde till våra klienter erbjuder Advokat Ingemar Janson AB även utbildningar inom entreprenadjuridik. Vi håller regelbundet kurser om grundläggande och fördjupad entreprenadjuridik, om standardavtalen AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, m.fl. och om hjälpmedlet AMA AF 12. Vi kan också erbjuda speciellt utformade kurser för just ditt företags behov, bland annat fördjupningar inom ändrings- och tilläggsarbeten eller underrättelseskyldigheter.